วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนตอ  ประกอบด้วย  13 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่  13  ตำบลแสนตอ มีพื้นที่ 18.55 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  30  กิโลเมตร  เป็นชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีที่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตดังนี้  
     
 
ทิศเหนือ จรด แม่น้ำแม่กลอง
ทิศตะวันออก     จรด ตำบลหวายเหนียว
ทิศตะวันตก จรด ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอท่าม่วง
ทิศใต้ จรด ตำบลเขาสามสิบหาบ
 
     
  สภาพภูมิประเทศ  
     
  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันออก  โดยภาพรวมของพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ และสะดวกอย่างยิ่งในการคมนาคมโดยรถยนต์  
     
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีระบบประทานครอบคลุมเกือบทั้งตำบลเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร มีการขนส่งสินค้าเกษตร โดยรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  
     
  สภาพภูมิอากาศ  
     
  สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู  
     
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน  - กันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม  - มกราคม