วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
 
ตำบล แสนตอ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
3
บ้านท้องคุ้ง
819
557
588
1145
4
บ้านแสนตอ
112
160
163
323
5
บ้านแสนตอ
93
153
162
315
6
บ้านท้องพงษ์
198
303
342
645
7
บ้านหัวพงษ์
738
391
427
818
8
บ้านหนองคันไถ
214
340
336
676
9
บ้านหนองถนน
113
186
201
387
10
บ้านแสนตอ
217
362
416
778
11
บ้านหนองพลับ
184
336
368
704
12
บ้านดอนเขว้า
136
284
312
596
13
บ้านโป่งข้าง
175
297
334
631
   
ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2556
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 7018 คน
เป็นชาย 3369 คน
เป็นหญิง 3649 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2999 ครัวเรือน