วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
 
     
  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า   โรงเรียนวัดแสนตอ  
     
  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า   โรงเรียนวัดแสนตอ  
 
     
 
     
  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม   โรงเรียนวัดหนองพลับ  
 
     
 

- โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา จำนวน  4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดแสนตอ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม และโรงเรียนวัดหนองพลับ 

 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนองพลับ   
     
 
     
  วัดแสนตอ   วัดบ้านหนองพลับ  
     
  วัดแสนตอ   วัดบ้านหนองพลับ  
 
     
 
     
   
  วัดท่ากระทุ่ม  
 
  - วัด 3 แห่ง คือ วัดแสนตอ  วัดท่ากระทุ่ม และวัดหนองพลับ