วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
  สภาพทางเศรษฐกิจ  
     
  การอุตสาหกรรม  จำนวน  8  แห่ง  คือ โรงงานไวต้าฟู๊ด  , โรงงานอัศวินฟอกย้อม  ,โรงงานผินสหกิจโภคา, โรงงานปุ๋ย ,โรงงานผลิตเต้าหู้ ,โรงงานทำขนมปัง , โรงงานทำที่นอนและโรงงานผลิตยาสีฟัน  
     
  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ70  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ทำนา  ทำไร่ข้าวโพด และ    ไร่อ้อย นอกจากนี้ประชากรร้อยละ  30  ประกอบอาชีพรับจ้างและบริการ  โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม  8  แห่ง คือ  โรงงานไวต้าฟู๊ด  , โรงงานอัศวินฟอกย้อม , โรงงานผินสหกิจโภคา , โรงงานปุ๋ย ,โรงงานผลิตเต้าหู้ ,โรงงานทำขนมปัง , โรงงานทำที่นอน และโรงงานผลิตยาสีฟัน  
     
  การพาณิชย์  
     
  ร้านค้าพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 30% ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ประกอบด้วยร้านค้าของชำ , ร้านเครื่องดื่ม – อาหาร  ,  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  1 แห่ง คือ หจก.ศิรดาออยล์  จำกัด  
     
  การท่องเที่ยว  
     
  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองกาญจนบุรี และ กรุงเทพมหานคร  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
     
  สภาพสังคม  
     
  จำนวนพื้นที่  
     
 
พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 11,595  ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7,645  ไร่อยู่ในเขตชลประทาน จำนวน 7,645 ไร่
พื้นที่ทำนา จำนวน 5,729  ไร่
พื้นที่ทำไร่ จำนวน 797 ไร่
พื้นที่ปลูกผัก จำนวน 1,006  ไร่
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล จำนวน 525 ไร่
 
     
  จำนวนการทำปศุสัตว์  
     
 
โค จำนวน 1,142    ตัว
เป็ด, ไก่ จำนวน 79,795 ตัว
สุกร จำนวน 621 ตัว