วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
  การสาธารณสุข  
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแสนตอ จำนวน 1 แห่ง  
     
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - มีป้อมตำรวจประจำตำบลแสนตอ  จำนวน  1  แห่ง  
     
  การบริการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  อยู่ในย่านชุมชน และมีการคมนาคมสะดวก ฉะนั้นประชาชน  จึงประกอบอาชีพการบริการในประเภท  ร้านค้าเครื่องดื่ม – อาหาร, ร้านซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์, ร้านปะยาง, รีสอร์ท

 
     
  การจราจร  
 

สภาพการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สะดวกและรวดเร็วในการใช้สัญจรไป-มา

 
     
  การโทรคมนาคม  
  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีบริการโทรศัพท์อย่างทั่วถึง  และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ประเภทหยอดเหรียญ และบัตรโทรศัพท์  ไม่เพียงพอเนื่องจากประชาชนมีความต้องการสื่อสารมากขึ้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  จึงอยู่ในเขตรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมาก  สำหรับไปรษณีย์ องค์ การบริหารส่วนตำบลอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลท่าเรือ – พระแท่น จึงสะดวกและรวดเร็วในการรับส่งทางไปรษณีย์  
     
  สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน  
  การคมนาคม  
  การคมนาคมสะดวกเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างจากเทศบาลท่าเรือ-พระแท่น ประมาณ  500 เมตร และมีแม่น้ำแม่กลองก็สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาอีกด้วย  
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  ตัดผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง  
     
  การไฟฟ้า  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  และ  มีไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักอย่างทั่วถึง  
     
  การประปา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีระบบกิจการของประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  แต่ยังมีปัญหาบางหมู่บ้านมีระบบประปาไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากครอบคลุมในทุกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
     
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
  มีแม่น้ำแม่กลอง  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จนจรดพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ รวมระยะทาง   10  กิโลเมตร  
     
  สภาพสิ่งแวดล้อม  
  (1)   ขยะมูลฝอย    ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น  ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีแนวโน้มว่าปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมีที่ดินทิ้งขยะอยู่อย่างจำกัด  
     
 

(2)   น้ำเสีย      มาจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรน้ำในอนาคต

 
     
 

(3)   ฝุ่นละออง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่ติดกับถนนซึ่งมีปริมาณรถยนต์จำนวนมาก  จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองจากท่อไอเสียและเขม่ารถยนต์  รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก  เกิดปัญหาฝุ่นละออง