วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  มีประชาชนส่วนใหญ่มาใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบล