วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี