วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
     
 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย (สถิติการคลัง)
งบรายรับ - รายจ่าย
งบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
งบทรัพย์สิน
งบทดลอง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
 
     
 
     
 
 
>> สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>> สถิติการคลัง ปี 2561
>> สถิติการคลังปี2560
>> สถิติการคลังปี2559
>> สถิติการคลังปี2558
>> สถิติการคลัง
1 |