• กิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีตอนเย็น) พ.ศ.2563
  • กิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง วันที่ 20 ก.ค. 62
  • การให้ความรู้การบริหารจัดการขยะด้วย 3Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ