• รางวัลการประกวด LTC
  • รางวัลชมเชยมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี
  • ประชุมกองทุนหลักประกันุขภาพอบต.แสนตอ ครั้งที่ 2/2562
รางวัลการประกวด LTC - 31 ม.ค. 2563

รางวัลการประกวดการดำเนินงานระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ..

รางวัลชมเชยมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี - 31 ม.ค. 2563

..

ประชุมกองทุนหลักประกันุขภาพอบต.แสนตอ ครั้งที่ 2/2562 - 17 มิ.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แสนตอ ครั้งที่ 2/2562 ในวั..

อ่านข่าวทั้งหมด....
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ ครั้งที่ 5/2562 5 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ ครั้งที่ 4/2561 11 ต.ค. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ 22 ก.ย. 2559
1 |
 
 
 
-   -
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล-
ที่ปรึกษา
-   -
สาธารณสุขอำเภอ-
ที่ปรึกษา
นายพรชัย   นาถวรานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ประธานกรรมการ
นางลมัย   ตรีโอสถ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายถวิล   ธำรงค์สกุลศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายไพศาล   ชูชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนยายหอม
กรรมการ
นายไพโรจน์   เกิดฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนยายหอม
กรรมการ
นางรำไพพรรณ   พิพิทธพงษ์
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านแสนตอ
กรรมการ
นายสมพงษ์   บรรเทาทุกข์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางสาวลภัสกร   ศรีเอี่ยม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นายสุวัจน์   ชวนอยู่
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายประเทือง   ศรีเอี่ยม
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายทวีชัย   ศรีเอี่ยม
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายนิยม   จันทร์มา
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายสุเทพ   มาประดิษฐ์กุล
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นางนารีรัตน์   รักจรรยาบรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
กรรมการและเลขานุการ
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงาน

 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ