วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564   [ 6 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564   [ 16 เม.ย. 2564 ]

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้างผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ [ 29 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลการติดต่อ อบต.แสนตอ [ 29 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ [ 29 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้างผู้บริหารฝ่ายข้าราชการเมือง [ 29 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 23 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 23 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของอบต.แสนตอ [ 23 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |