วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   [ 11 ส.ค. 2563 ]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   [ 6 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)   [ 6 ส.ค. 2563 ]

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSC 1718 (DPRK)

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการประเมิน ITA 2019 ของอบต.แสนตอ   [ 17 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   [ 15 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.เทศบาล แก้ไขฉบับที่ 14 [ 10 ก.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้างส่วนราชการ อบต.แสนตอ [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้าง อบต.แสนตอ (สามัญ) [ 29 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ภ.ด.ส.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]

ประกาศ ภ.ด.ส.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 15 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ แก้ไขฉบับที่ 5 [ 10 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขฉบับที่ 5 [ 10 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |