สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี [ 15 ก.ค. 2563 ]