รายงานผลการประเมิน ITA 2019 ของอบต.แสนตอ [ 17 ก.ค. 2563 ]

              

https://drive.google.com/file/d/1a5ZYVbMuO84hZQozlO2JcOv062Dx5XRP/view?usp=sharing