โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ปี2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]

              

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแสนตอ ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลแสนตอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่        อบต.แสนตอ

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

  1.  ประชาชนตำบลแสนตอ เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลบำรุงต้นไม้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น
  2.  เสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน
  3. ประชาชนตำบลแสนตอมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลบำรุงต้นไม้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น เพื่อน้อมเกล้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
  4. ประชาชนมีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความปรองดองสมานฉันท์