สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอประชาสัมพันธ์ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]