ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]