วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 29 ต.ค. 2563 ]
>> ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2564  [ 7 ต.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าพ่อเขาแดง หมู่ที่ 6  [ 9 ก.ย. 2563 ]
>> ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสีิมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายวิชิน อิ่มเอิบ)  [ 26 ส.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมทำฝาท่อ หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนายนิยม เย็นกลม)  [ 26 ส.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย - บ้านนายสุทิน วงษ์เอี่ยม)  [ 14 ส.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณซอยบ่อนไก่)  [ 16 เม.ย. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ากระทุ่ม-บ้านแสนตอ หมู่ที่ 1  [ 15 เม.ย. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 (บริเวณบ้านนายวรพล จงสุภางค์กูล - คลอง 2R-2R)  [ 9 มี.ค. 2563 ]
>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเขว้า ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)  [ 14 ก.พ. 2563 ]
>> ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 1 ต.ค. 2562 ]
>> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 1 ต.ค. 2562 ]
>> ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ  [ 30 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562- มิถุนายน 2562)  [ 1 ก.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |