ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าพ่อเขาแดง หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ย. 2563 ]