วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ประชาชนตำบลแสนตอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1 |