วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
  วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

“ ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล  ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข”

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ประชาชนตำบลแสนตอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1 |