วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
      ข้อบัญญัติ อบตแสนตอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 แก้ไข ฉบับที่ 2
      ข้อบัญญัติ อบตแสนตอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540
      ข้อบัญญัติอบต.แสนตอ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
      ข้อบัญญัติอบต.แสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 |