วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อประชาชนตำบลแสนตอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1 |