วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (2561-2565)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
1 |