วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2565
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (4)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (3)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562 (2)
แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 41-43
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 36-40
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 29-35
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 23-28
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 16-22
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 11-15
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1-2)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปก-คำนำ
1 |