วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2564
รายงานการวิเคราะห์ ITA ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2564
รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 2561 (ส่วนที่4)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 2561 (ส่วนที่2)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 2561 (คำนำ-สารบัญ)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 2561 (ปก)
สรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (ส่วนที่2)
สรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (ส่วนที่1)
สรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (คำนำ-สารบัญ)
สรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (ปก)
1 |