วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561 (หน้าปก)
1 |