วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (ระหว่างต.ค.-มี.ค.)64
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค63-มี.ค.64๗
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของอบต.แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561 (หน้าปก)
1 |