วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -  ส่วนย่อยที่ 5
         -  ส่วนย่อยที่ 6
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ส่วนที่1
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ผ.05
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256-2564) ผ.02
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีสรุป
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บทนำ
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) คำนำ
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ผ.01
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 
     แผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2558
 
1 |