วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ :: "ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข"
 
 
     
   
     
 
 
     
 
 
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน (ขถด.๗)
แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (ขถด.๑)
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองวิศวกรรม
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน (น.๔)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)
1 |